Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

  1. Concept en organisatie
    Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Jet. Als de deelnemers hun gegevens invullen, kunnen ze meespelen voor een prijs.

Jet behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Elke wijziging van de wedstrijdvoorwaarden zal gepubliceerd worden in Jet en/of online. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. Eveneens is de organisator niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. De beslissingen van de organisator – over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien – zijn bindend.

2. Looptijd en timing
Deelnemen aan deze wedstrijd kan zoals vermeld bij de wedstrijd.

3. Prijzenpot
Prijzen zoals vermeld bij de wedstrijd.

4. Deelname aan de wedstrijd en fraude
Werknemers van Mediahuis en personen wonend op hetzelfde adres kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet winnen. Deelname is voorbehouden aan personen die geregistreerd zijn op Jet. Personen die nog niet geregistreerd zijn, dienen hun gegevens in te vullen en kunnen aangeven of ze nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van Jet en haar partners wensen te ontvangen.

Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen, meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

Jet kan bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door Jet worden teruggevorderd.

  1. Aanduiding van de winnaars van de prijzen
    Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

De winnaar van een prijs wordt bepaald op basis van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van de eventuele schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen aan de wedstrijd deelgenomen hebben op het einde van de wedstrijd? Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de eventuele schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangen een mail met verdere informatie over hun prijs. Is er sprake van een afhaalperiode, dan verliest de winnaar ieder recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde periode afhaalt. Winnaars die niet in België wonen, dienen hun prijs zelf af te halen tijdens de kantooruren in onze gebouwen te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het gaat om een prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen.

Jet is niet aansprakelijk voor het eventuele in gebreke blijven van de partners om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

6. Privacy
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis N.V. te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. Deelnemers hebben steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van deze gegevens of aanpassing van de nieuwsbrieven die u van ons ontvangt. Dit kan via de registratiefiche (toegankelijk op onze website) of via een e-mail naar privacy@mediahuis.be. U kan zich ook op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrieven via de link in onze mails.

De privacy-policy van Jet kan teruggevonden worden op www.mediahuis.be/privacy-policy.

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.